» Regulamin

Regulamin

§ 1 Informacje ogólne

Sklep internetowy działający pod adresem http://ecodom.center prowadzony jest przez firmę: WOJA Budownictwo Ekologiczne Andrzej Wojcieszuk wpisaną do Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 657-173-33-83, REGON 1102666610

§ 2 Składanie zamówień


1. Prezentowane w sklepie ceny towarów są cenami brutto i podane są w polskich złotych.
2. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki oraz kosztów płatności, które mogą dodatkowo zwiększać wartość zamówienia.
3. Zamówienia można składać 
24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok poprzez formularz zamówienia, poprzez pocztę elektroniczną na adres info@ecodom.center oraz telefonicznie w godzinach 8.00 - 16.00
4. Warunkiem prawidłowej realizacji złożonego zamówienia jest podanie niezbędnych danych do realizacji zamówienia, w tym: rodzaju dokumentu potwierdzającego sprzedaż, rodzaju płatności, sposobu wysyłki zamówionego towaru, adresu zamawiającego i NIP-u jeśli kupującym jest przedsiębiorca, oraz adresu wysyłki, jeśli jest inny niż adres zamawiającego.
5. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, otrzyma on informację mailową potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
6. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatność przelewem lub z momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji płatności przy odbiorze.


 

§ 3 Koszty i termin wysyłki


1. Zamówione towary są wysyłane pod adres wskazany w zamówieniu.
2. Czas wysyłki jest podawany w sklepie obok każdego towaru ( jeżeli Klient zamawia więcej niż jeden artykuł
, to czas wysyłki jest taki sam jak artykułu z najdłuższym terminem wysyłki). Jest to orientacyjny czas wysyłki i dotyczy on zamówień z opcją płatności przy odbiorze lub płatności elektronicznych. Przy innych formach płatności, w tym płatności przelewem do podanego czasu należy dodać czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (w zależności od banku i sposobu płatności może to być 1-2 dni robocze). W przypadku towarów, których nie mamy w magazynie, a sprzedaż dokonywana jest na zmówienie orientacyjny czas realizacji zamówienia wynosi 14 dni.
3. Czas transportu przesyłki trwa do dwóch dni roboczych.
4. Koszty przesyłki pokrywa nabywca towarów. Wysokość kosztów wysyłki jest uzależniona jest od zakupionego towaru, wybranego rodzaju transportu zakupionych towarów oraz wybranego sposobu płatności. Klient może się zapoznać z cennikiem kosztów dostawy na stronie "Dostawa i płatność" oraz wyceną kosztów transportu zamówionych towarów w podsumowaniu zamówienia.
5. Przy określonej wartości dodanych do koszyka towarów sklep pokrywa koszt przesyłki zakupionych towarów. W przypadku gdy sklep pokrywa koszt wysyłki zakupionego towaru, od obsługi sklepu zależy jakim transportem towar zostanie dostarczony do Klienta. Klientowi pozostaje zawsze wybór skorzystania z innej odpłatnej formy transportu.


 

§ 4 Płatności


1. Każda transakcja potwierdzana jest paragonem lub fakturą VAT.
2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za przy odbiorze towaru, za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych lub przelewem na konto bankowe sklepu.
3. W przypadku zamówienia płatnego przelewem na konto opłatę należy wnieść w całości w ciągu 10 dni od momentu przyjęcia przez sklep zamówienia. Po upływie tego terminu nieopłacone zamówienie zostaje anulowane.

 

§  5 Procedura reklamacji


1. W przypadku stwierdzenia przez Klienta wady lub uszkodzenia towaru o którym nie było mowy w opisie produktu zamieszczonym na stronie sklepu, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą drogą mailową na adres info@ecodom.center w celu ustalenia sposobu dalszego postępowania.
2. Do odsyłanego z powodu reklamacji towaru należy dołączyć wydrukowany i wypełniony formularz reklamacji stanowiący załącznik nr 1 przedmiotowego regulaminu oraz dokument potwierdzający umowę sprzedaży.
3. W przypadku uznania reklamacji sklep dokonuje naprawy lub wymiany uszkodzonego produktu na nowy, a gdy ten sposób załatwienia reklamacji nie jest możliwy  . Podstawą otrzymania zwrotu pieniędzy jest odesłanie do sprzedawcy podpisanej korekty faktury sprzedaży lub paragonu.
4. Jeżeli dostarczona przesyłka jest uszkodzona, Klient nie powinien odbierać przesyłki i jak najszybciej poinformować o tym zdarzeniu obsługę sklepu.

§  6 Zwrot towarów

 
1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny. W terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu Klient informuje obsługę sklepu o odstąpieniu od umowy, a następnie odsyła w ciągu kolejnych 14 dni produkt na adres: Andrzej Wojcieszuk AWO,ul. Chełmska 17/5, 22-234 Urszulin.
2. Zwrotowi nie podlegają świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie można odstąpić.
3. W przypadku zwrotu towaru Klient proszony jest o przesłanie drogą mailową na adres info@ecodom.center lub pocztową w formie pisemnej na adres Andrzej Wojcieszuk AWO, ul. Chełmska 17/5, 22-234 Urszulin oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć na formularzu, który stanowi załącznik do ustawy prawa konsumenckiego, lub na formularzu odstąpienia od umowy zamieszczonym jako załącznik nr 2 do przedmiotowego regulaminu lub w innej formie zgodnej z prawem konsumenckim.
4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy towarów inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów i zwrócony zostanie koszt wysyłki najtańszej dostępnej formy dostawy oferowanej przez sklep dla zakupionych towarów.
5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
6. Klient ma obowiązek zwrócić towary niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towarów przed jego upływem.

 
§  7 Zwrot pieniędzy

1. Zwroty pieniędzy realizowane są przez sklep przelewem na wskazany rachunek bankowy lub przekazem pocztowym pod wskazany przez Klienta adres.
2. Pieniądze za zwrócony towar zostaną przesłane do Klienta w ciągu 10 dni roboczych od daty otrzymania przez sprzedawcę zwróconego towaru.

 
§  7 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Wraz z akceptacją regulaminu Klient wyraża zgodę, aby właściciel sklepu przetwarzał jego dane osobowe zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), niezbędne dla procesu realizacji usługi oraz celów marketingowych. Jednocześnie Klientowi przysługuje prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.
 
§  8 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.  
2. W stosunku do konsumentów spory wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)

3.W stosunku do przedsiębiorców, instytucji i osób prawnych spory wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby właściciela sklepu.
3. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż zmiany w stosunku do konsumentów nie będą miały zastosowania do usług będących w trakcie wykonywania.

Załącznik nr 1


Zgłoszenie reklamacyjne

sporządzone w dniu ................................................

1. Imię i nazwisko wnoszącego reklamację: .............................................................................................
2. Adres: ...................................................................................................................................................
3. Data dokonania zakupu:…….................................................................................................................
4. Nazwa towaru: ......................................................................................................................................
5. Ilość zakwestionowanego towaru: .......................................................................................................
6. Cena brutto: .........................................................................................................................................
7. Dokument sprzedaży (w załączeniu) paragon / faktura* nr: .................................................................
8. Dokładny opis wad i przedmiotu reklamacji:  ………………………………………………………………. .…………………..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
9. Data i okoliczności stwierdzenia wady: ............................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
10. Żądanie reklamującego (naprawa towaru / wymiana towaru / zwrot pełnej ceny towaru / częściowy zwrot ceny towaru)*: ……………………………………………………………………………………………… .……………….......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami reklamacji określonymi w Regulaminie sklepu, w tym w szczególności z koniecznością dołączenia do niniejszego dokumentu faktury lub paragonu wystawionego w związku ze sprzedażą ww. towarów........................................................
(czytelny podpis Klienta)

 
 
*niepotrzebne skreślić
 
 
 
 
 
Załącznik nr 2
Formularz odstąpienia od umowy (zwrotu towaru)
 
 
………………..………………………………………………………
Miejscowość, data       

 
.………………………………………………………………………………….
                             imię i nazwisko osoby dokonującej zwrotu: *
 
 
…………………………………………………………………………………..
                                                        e-mail
Sprzedawca:
http://ecodom.center
Andrzej Wojcieszuk AWO
ul. Chełmska 17/5
22-234 Urszulin
email: info@ecodom.center
 
Numer zamówienia: …………………………………………………………………………………..
Data odbioru towaru:*.................................................................................................................
Niniejszym informuję, że odstępuję od umowy sprzedaży następujących rzeczy i zwracam wymienione poniżej towary.*
Lp. Nazwa towaru/usługi Ilość Cena brutto Wartość brutto
         
         
         
         
         
         
         
         
Razem    
 
Zwrotu należności proszę dokonać na mój rachunek bankowy.**
    -         -         -         -         -         -        

Należność proszę przesłać przekazem pocztowym na mój adres.**
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Załącznik:
Dokument potwierdzający zakup towarów w naszym sklepie internetowym, np. paragon, faktura, potwierdzenie przelewu:*
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
 
 
............................………….......................................………
                                                                                           czytelny podpis konsumenta*
 
 
 
*dane obowiązkowe
**niepotrzebne skreślić
 


Przejdź do strony głównej